Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Český jazyk

Pojmy a termíny z oboru Český jazyk. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Český jazyk je našim národním dorozumívacím jazykem. Kromě toho, český jazyk představuje i povinný vyučovací předmět na základních a středních školách. Český jazyk ve srovnání s ostatními, nepatří rozhodně mezi nejjednodušší. Předmět českého jazyka se skládá z mluvnice, která řeší gramatiku, zde se setkáváme s termíny a pojmy, jako jsou diakritika, infinitiv, synonymum a mnohé další, ze slohové oblasti a potom z literatury, která má hlavně kulturní a uměleckou povahu.

Vysvětlení pojmů a výrazů z češtiny - co znamenají?

Navštivte náš web týkající se vyjmenovaných slov. Na webu naleznete všechna česká vyjmenovaná slova s popisem a vzorovým použitím ve cvičení. Dále zde naleznete slovenská vyjmenovaná slova a jednoduchý přehled vyjmenovaných slov k vytištění.

K 15.6. 2017 jsou zde uvedeny následující výrazy a hesla týkající se Českého jazyka: větný člen, sousloví, synonymum, číslovka, spojka, pleonasmus, akcent, antropologie, sloveso, částice, předmět, citoslovce, přídavné jméno, přirovnání, citace, odstavec, podmět, příslovce, plurál, souřadné slovo, infinitiv, kořen slova, hyponymum, metafora, eufemismus, citoň, archaismus, zájmeno, větný celek, souvětí, idiom, předložka, sarkasmus, slang, souhláska, hláska, samohláska, antonymum, souznačné slovo, ironie, přípona, podstatné jméno, diakritika, slabika a přísudek.