Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Matematika

Pojmy a termíny z oboru Matematika. Významy slov, definice, výrazy a hesla

Matematika je přírodní věda, která tvoří základ mnohým dalším především technickým, ale i jiným oborovým disciplínám. V nejobecnějším pojetí se matematika zabývá strukturou, kvalitou a prostorovou změnou. Matematika v užším slova smyslu, tak jak ji zná většina lidí, představuje obor, který pracuje s čísly a počítáním. Matematika je základním vyučovacím předmětem na všech typech škol. Nejsložitějšími oblastmi matematiky jsou: integrály, limity a derivace. Veškeré poznatky matematiky jsou postaveny na axiomech, které tvoří její zákony.

Vysvětlení matematických pojmů a výrazů - co znamenají?

Matematiku můžeme rozdělit podle různých kritérií. Základní rozdělení matematiky je na elementární matematiku, aplikovanou matematiku a čistou matematiku. Nejčastěji se setkáváme s elementární matematikou, která operuje s čísly a řeší jednoduché úlohy a rovnice. Aplikovaná matematika je již složitější a využívá se jí ve fyzice, ekonomii, chemii nebo v informatice. Čistá matematika, která je často spojená i s logikou nebo filozofií, se zabývá většinou pouze abstraktními pojmy a nenachází přímé využití v praktickém životě.

Dále můžeme matematické obory a disciplíny rozdělit na teorie pravděpodobnosti a statistika, aplikovaná matematika (dynamické systémy, numerická matematika, optimalizace, teorie chaosu), topologie, matematická analýza (analýza na varietách, diferenciální počet (, teorie množin (deskriptivní teorie množin, nekonečná kombinatorika, ordinální a kardinální aritmetika), teorie čísel (aritmetika), geometrie (analytická geometrie, deskriptivní geometrie, diferenciální geometrie), diferenciální rovnice), funkcionální analýza, integrální počet, komplexní analýza, teorie míry), algebra, matematická logika (teorie aritmetiky, teorie důkazu, teorie modelů) a kombinatoriku (teorie grafů).