Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 15. ledna 2022

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

ADHD

Pojem, výraz, heslo, co je to ADHD?

ADHD je zkratka z anglického názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V češtině se běžně používá označení hyperaktivita. Jedná se o vrozenou poruchu chování. Projevuje se nezvladatelným neklidem, poruchami pozornosti, motoriky, neadekvátními reakcemi na podněty apod. Zvládnout dítě s projevy ADHD není snadné, projevy onemocnění přetrvávají v jisté formě do dospělosti. Onemocnění je velmi často dědičně podmíněno. Při výchově dítěte s ADHD je třeba spolupracovat s odborníkem, dodržovat pravidelný denní režim a důsledně vyžadovat splnění zadaných úkolů. V těžších případech mohou pomoci léky jako například Ritalin, Concerta nebo Atomoxetin (Strattera).

Termín ADHD patří do kategorie Psychologie

Přímá demokracie

Pojem, výraz, heslo, co je to Přímá demokracie?

Přímá demokracie je druhem formy vlády. Jedná se o typ demokracie, při kterém se názor lidu dostává přímo do procesu rozhodování politiků. Přímou demokracií může být například přímé tvoření zákonů, přímé volby, referenda, odvolávání politiků i úředníků, losování míst ve státních úřadech i kontrola rozhodnutí politiků. Lidé tak svou moc vykonávají bez prostřednictví zástupců. Přímá demokracie může mít více forem, k hlavním patří deliberativní demokracie a participativní demokracie.

Výraz Přímá demokracie je v kategorii Politika

Introvert

Pojem, výraz, heslo, co je to Introvert?

Introvert je člověk, který je tzv. obrácen do sebe, není příliš společenský, má rád svůj klid a soukromí a pobyt mezi větším množstvím lidí ho může stresovat. Intoverti tvoří údajně asi čtvrtinu všech lidí. Opakem introverta je extrovert.

Heslo Introvert je v sekci Psychologie

Citoň

Pojem, výraz, heslo, co je to Citoň?

Tento výraz není v současné češtině používán a de facto nikdy ani používán nebyl. Jedná se o neologismus (novotvar, nově vytvořené slovo) z doby národního obrození, kdy se takzvaní puristé neboli brusiči českého jazyka snažili odstranit z češtiny slova cizího původu (především germanismy) a nahradit je ryze českými. "Citoň" měl být "nos". Netřeba dodávat, že se tento navrhovaný výraz neujal. Jinými podobnými příklady mohou být např. slova knihovtipník (student) nebo zelenochrupka (salát).

Pojem Citoň je v kategorii Český jazyk

Rešerše

Pojem, výraz, heslo, co je to Rešerše?

Rešerše je dokument, který obsahuje výpis nebo soupis hledaných informací ke konkrétnímu tématu. Hlavní funkcí rešerše je umožnění přijatelnější orientace a snadné dohledávání zdrojů, kde lze k danému tématu najít požadované informace. Jedná se tedy o praktický útvar, který je tak hojně využívaný v mnoha lidských oblastech.

Výraz Rešerše patří do kategorie Literatura

Odstupné

Pojem, výraz, heslo, co je to Odstupné?

Odstupné je pojem právní, který se spojuje s výpovědí. V případě odstupného jde o výpověď, kterou dává zaměstnavatel zaměstnanci. Jedná se o určité odškodnění zaměstnance za to, že dostal výpověď z důvodů na straně zaměstnavatele. Může se jednat o zrušení celého zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění nebo nadbytečnost. Odstupné se vyplácí i při skončení pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů. Výše odstupného je dvojnásobek průměrného výdělku. Kolektivní smlouva může stanovit vyšší odstupné. Vyplácí se v dohodnutý den nebo v den nejbližší výplaty.

Pojem Odstupné je v sekci Právo

P2P

Pojem, výraz, heslo, co je to P2P?

P2P neboli peer-to-peer či klient – klient je název pro ten typ počítačových sítí, ve kterých spolu mohou komunikovat jednotliví uživatelé přímo, ne prostřednictvím serverů. U P2P jsou všechny klíčové uzly rovnocenné. Někdy se používají speciální servery pro navázání komunikace mezi klienty, poté už komunikace pokračuje přímo. Tento název se také často používá pro výměnné sítě, které umožňují uživatelům výměnu dat.

Pojem P2P se nachází v sekci Zkratky

Katamarán

Pojem, výraz, heslo, co je to Katamarán?

Katamarán je pojmenování pro zvláštní druh plavidla, které má dva rovnoběžné trupy nebo jedno tělo a jedno vyvážení. Název katamarán pochází z tamilského jazyka. Katamarán přináší několik výhod – díky tenkému trupu má plavidlo vyšší rychlost, je stabilnější a může mít velkou plochu paluby. Katamarány jsou zcela běžné u domorodých kmenů v Indonésii nebo Polynésii. Využívají se jako sportovní plachetnice či vojenská plavidla.

Termín Katamarán patří do kategorie Technika

Dřevina

Pojem, výraz, heslo, co je to Dřevina?

Dřevina je popisována jako vytrvalá cévnatá rostlina s dřevnatým stonkem, který má schopnost druhotného tloustnutí. Má totiž vrstvu dělivých buněk, od které se buňky dále dělí – buňky dřeva směrem dovnitř, buňky lýka směrem ven. Dřevina tak může dále sílit a tvořit dřevnaté stonky. Na dřeviny se zaměřuje věda nazývaná dendrologie. Ke dřevinám patří například stromy, keře, polokeře, liány a další. Většina dřevin sílí stonky směrem ven. Pokud má dřevina zdřevnatělý stonek, kmen, je pojmenována stromem. Stonky keřů se rozvětvují hned u země a jsou také dřevnaté. Ke dřevinám patří i některé druhy lián. Polokeře tvoří přechod mezi dřevinami a bylinami.

Termín Dřevina patří do kategorie Rostliny

Objem

Pojem, výraz, heslo, co je to Objem?

Objem je název jedné z veličin. Používá se pro vyjádření a výpočet velikosti prostoru, zabíraného určitým tělesem. V pojetí matematickém se jedná o míru, která je charakteristická pro určitou vymezenou část celkového prostoru. Objem se značí písmenem V, jeho základní jednotkou je krychlový metr. Je možno setkat se i s neoficiálním označením kubík. Dalšími odvozenými jednotkami jsou decimetr, centimetre a milimetr krychlový.

Pojem Objem se nachází v kategorii Fyzika


Klíčová slova: význam, P2P, termín, odborné názvosloví, popis, Rešerše, Odstupné, popis, formulace, co to je, pojem, co znamená, Přímá demokracie, názvosloví, heslo, slovo, slovník, Citoň, synonymum, Katamarán, vysvětlení, odborný výraz, význam slova, přesný výraz, Introvert, přesný význam, wiki, Objem, význam pojmu

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Mars

kdo je to Mars?

Mars je mytologická postava, římský bůh války a zemědělství. Je obdobou řeckého Área, má stejné znaky a příběh. Jeho milenkou byla Venuše. Patřil k nevýznamnějším římským bohům, v pořadí byl ihned po Jupiterovi. Podle bájí byl otcem zakladatelů města Řím, Romula a Rema. Římané ho považovali za svého předka. Oslava Martova svátku probíhala na jaře, a byl podle něj pojmenován i měsíc oslav, Martius – březen. Podle něj byla nazvána i planeta Mars.

Slovo Mars se nachází v kategorii Mytologie

Ivo Jahelka

kdo je to Ivo Jahelka?

Ivo Jahelka, nazývaný také zpívající právník, je známý český advokát a také oblíbený lidový písničkář. Je absolventem právnické fakulty a má titul JUDr. Proslavil se především písněmi inspirovanými soudními případy a zajímavými životními příběhy. Jeho písně jsou humorné i poučné, melodie jednoduché a přitažlivé. Ivo Jahelka je autorem vlastních alb, seriálu o soudnictví a své soudničky vysílá i v Českém rozhlase. Jako advokát působí v Jindřichově Hradci, kde také žije.

Text Ivo Jahelka je v kategorii Hudba

Ivan Pilný

kdo je to Ivan Pilný?

Ivan Pilný je velmi úspěšný podnikatel v oblasti IT, zakladatel a generální ředitel české pobočky Microsoftu. Vstoupil také do politiky, stal se ministrem financí v Sobotkově vládě, později působil také jako poslanec PS Parlamentu ČR, zastupitel hlavního města Prahy, náměstek ministryně průmyslu a obchodu ČR. V současnosti je členem hnutí ANO 2011. Je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, titul inženýr získal v oboru technické kybernetiky. Pracoval ve výzkumných ústavech a výpočetních střediscích, po roce 1989 se stal podnikatelem. Kromě zastoupení Microsoftu byl předsedou představenstva Českého Telecomu, generálním ředitelem eTel a prezidentem Tuesday Business Network. Ivan Pilný píše knihy a blogy, vystupuje v médiích a pořádá přednášky, například o digitální ekonomice.

Heslo Ivan Pilný se nachází v sekci Politici

Dlaždič

kdo je to Dlaždič?

Dlaždič je řemeslo, které má tradici již z do starověku. U nás se rozšířilo od 13. století, kdy se dláždila náměstí a budovala městská dlažba. Hlavní náplní práce dlaždiče je pokládání nebo opravy dlažby. K tomu si nejdříve musí připravit podklad, na který pak klade dlaždice nebo dlažební kostky. Tuto práci provádí vkleče, používá šablony a stejné nářadí jako zedník.

Slovo Dlaždič je v sekci Profese

Optimista

kdo je to Optimista?

Optimismus představuje pozitivní pohled na život, snahu vidět všechno z té lepší stránky. Opakem optimismu je pesimismus, opačný úhel pohledu. Známý je příklad se sklenicí: optimista řekne, že je napůl plná, dle pesimisty je napůl prázdná.

Heslo Optimista je v kategorii Psychologie

Personalistka

kdo je to Personalistka?

Personalistka je pracovnice v odvětví činnosti, které se specializuje na nábor kvalitních zaměstnanců pro firmu, další práci se zaměstnanci, jejich motivaci a zvyšování výkonu a optimalizaci práce s platovými postupy a odměnami. Nejdůležitější součástí práce personalistky je zajištění a výběr nových pracovníků, získání informací o uchazečích a jejich vyhodnocení.

Text Personalistka je v kategorii Profese

Podiatr

kdo je to Podiatr?

Podiatr, případně podolog je lékař, který diagnostikuje a léčí potíže související s nohama (bolesti zad zaviněné špatnou chůzí, bolesti způsobené nošením nevhodné obuvi). Analyzuje styl chůze a snaží se odhalit příčinu potíží.

Heslo Podiatr se nachází v sekci Lékařství

Hrnčíř

kdo je to Hrnčíř?

Hrnčíř je řemeslník, který vyrábí jemnou keramiku. Jedná se o ruční výrobu, ke které se používá plastická hlína. Z té vznikají pevné a trvanlivé výrobky, nejčastěji se jedná o nádoby. Hrnčířství patří k nejstarším řemeslům vůbec, velký význam mají jeho produkty například pro archeology. V současnosti je v popředí spíše umělecká výroba, běžné výrobky hrnčíře byly postupně nahrazeny porcelánem a umělými hmotami.

Slovo Hrnčíř se nachází v kategorii Profese

Psohlavec

kdo je to Psohlavec?

Psohlavec bylo mezi Slovany označení pro osobu, která měla psí hlavu. Taková stvoření popisovali již antičtí autoři. V českých zemích se popis psohlavce vyskytl ve 14. století, kdy byl umisťován do Indie. Měl mít osmnáct prst na nohou, sedmnáct prstů na rukou, paty na nohách obrácené napřed a místo mluvení štěkat. Později bylo slovo psohlavec používáno jako nadávka pro odpůrce křesťanství, Turky a Tatary. Ještě později tak byli pojmenováni Chodové z okolí Domažlic a slovo přestalo být nadávkou.

Slovo Psohlavec je v sekci Mytologie

Promítač

kdo je to Promítač?

Promítač je profese, pro kterou není potřeba zvláštní vzdělání. Hlavní náplní jeho práce je příprava a obsluha přístrojů, které jsou určené k promítání filmů. Stará se o promítací zařízení a jeh doplňky, pečuje i o další nástroje a zařízení, které jsou pro promítání potřebné. Tato zařízení umí promítač opravit a provádí na nich základní údržbu.

Heslo Promítač se nachází v sekci Profese


Klíčová slova: Katamarán, význam pojmu, Přímá demokracie, definice, P2P, popis, význam, Citoň, formulace, co to je, ADHD, co znamená, popis, biografie, Rešerše, pojem, slovník, vysvětlení, Objem, synonymum, Odstupné, termín, význam slova, přesný význam, osobnosti, heslo, životopis, wiki, informace

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 24. ledna 2022        Tip na neděli 23. ledna 2022
Tip na sobotu 22. ledna 2022        Tip na pátek 21. ledna 2022
Tip na čtvrtek 20. ledna 2022        Tip na středu 19. ledna 2022
Tip na úterý 18. ledna 2022        Tip na pondělí 17. ledna 2022
Tip na neděli 16. ledna 2022        Tip na sobotu 15. ledna 2022
Tip na pátek 14. ledna 2022        Tip na čtvrtek 13. ledna 2022
Tip na středu 12. ledna 2022        Tip na úterý 11. ledna 2022