Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 22. července 2021

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Prohlášení o shodě

Pojem, výraz, heslo, co je to Prohlášení o shodě?

U některých výrobků se můžeme setkat s označením CE, tedy "zdravotně nezávadný". CE má stejný význam jako prohlášení o shodě, což je dokument, jímž výrobce zaručuje, že výrobek jím uváděný na trh je v souladu se všemi příslušnými nařízeními a předpisy dané země. Prohlášení o shodě je před uvedením výrobku na trh nezbytností.

Termín Prohlášení o shodě patří do kategorie Právo

Veto

Pojem, výraz, heslo, co je to Veto?

Veto je pojem pocházející z latiny, ze slova zakazuji. Jedná se o situaci, kdy je jedna z jednajících stran oprávněna zastavit určitý proces. S pojmem se lze často setkat v oblasti zákonodárství nebo politiky. Veto opravňuje znemožnění změny nebo přijetí zákona, ale neznamená to, že má také možnost nařídit změny. Jedná se o historický pojem známý už z doby římské republiky, kdy takové právo měl tribun lidu. U nás funguje prezidentské veto, které znamená pravomoc prezidenta vrátit přijaté zákony Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Netýká se to zákonů ústavních. Veto suspenzivní přestává platit, pokud se splní určité podmínky, veto absolutní znamená konečné a bezpodmínečné zastavení procesu.

Termín Veto je v sekci Politika

Microsoft Access

Pojem, výraz, heslo, co je to Microsoft Access?

Microsoft Access je produkt společnosti Microsoft a slouží k tvorbě a podpoře databází. Tento software slouží k efektivnímu zpracování velkého množství různých dat. Lze ho použít i pro vytvoření informačního systému menšího podniku. V Microsoft Access se zpracovávají kontakty, události, úkoly, tabulky, formuláře, sestavy, makra, třídění dat, využít lze i mnoho šablon.

Pojem Microsoft Access je v kategorii Software

Extirpace

Pojem, výraz, heslo, co je to Extirpace?

Extirpace (z latiny) znamená v odborné lékařské terminologii chirurgické oddělení, odstranění nebo vyjmutí nečeho.

Výraz Extirpace se nachází v kategorii Lékařství

Outsourcing

Pojem, výraz, heslo, co je to Outsourcing?

Firma si vyčleňuje různé podpůrné a vedlejší činnosti, které posléze smluvně svěřuje jiné společnosti, jež se specializuje na danou činnost. Jedná se tedy o druh dělby práce nazývaný outsourcing. Většinou se jedná o činnosti jako úklid, výpočetní technika, údržba nebo doprava. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, díky němuž se mají zmenšit náklady nebo má vést k soustředění na hlavní činnost firmy a tím ke zlepšení konkurenceschopnosti. Outsourcing se může zaměňovat s pojmy offshoring a outplacement, nicméně pokaždé se jedná o jinou činnost.

Výraz Outsourcing je v sekci Ekonomie

Červená knihovna

Pojem, výraz, heslo, co je to Červená knihovna?

Červená knihovna je druh literatury vydávané ve větších nákladech a prodávané za nižší ceny. Většinou se jedná o přitažlivé, dějově napínavé, ale nepříliš hluboké a méně pravděpodobné příběhy milostného charakteru, probíhající podle očekávaného schématu. Knihy červené knihovny nemívají vysokou uměleckou hodnotu, nejvíce byla rozšířena v období první republiky. Hlavním námětem je láska, její problémy a šťastný konec.

Pojem Červená knihovna je v sekci Literatura

Suvenýr

Pojem, výraz, heslo, co je to Suvenýr?

Suvenýr je název pro takové věci, které lidé získali na určité cestě, a který je typický pro navštívené místo. Často se jedná o obrázky, pohlednice, dřevěné turistické známky, papírové pohlednice nebo vizitky, plakátky, razítka, přívěsky, zkrátka vše, na čem je nějaké označení daného místa – logo, symbol a další. Suvenýr je vzpomínkou a památkou na místo i zážitky. Jako suvenýr může posloužit i předmět, který byl na daném místě nalezen a který má pro návštěvníka nějaký osobní význam a hodnotu. Zda bude nějaká věc upomínkou či ne, je zcela osobní rozhodnutí dané osoby.

Pojem Suvenýr se nachází v sekci Cestování

Subsumpce

Pojem, výraz, heslo, co je to Subsumpce?

Subsumpce znamená podřazení konkrétního skutku pod odpovídající právní normu. Pojem subsumpce spadá do oblasti práva a je to jeden z předpokladů toho, že určitý případ bude příslušným orgánem správně posouzen. Vybraná právní norma, čili zákonná skutková podstata, musí odpovídat tomu, co se stalo a co bylo možno prokázat. Tato skutková podstata pak určuje správnou aplikaci právní normy v praxi a také správnost konečného rozhodnutí.

Heslo Subsumpce patří do kategorie Právo

Pamflet

Pojem, výraz, heslo, co je to Pamflet?

Obecně se slovem pamflet rozumí nějaký literární výtvor nevalné kvality. V literatuře pamflet představuje dílo kratšího rozsahu, které něco nebo někoho kritizuje a uráží, tedy hanopis. Častým námětem je kritika různých společenských nešvarů nebo napadání oponenta, zejména v politice. Hledisko literární kvality nebývá u pamfletů důležité.

Termín Pamflet je v kategorii Literatura

Diakritika

Pojem, výraz, heslo, co je to Diakritika?

Diakritika je souhrn fonetických znamének. Ta se užívají k rozlišení výslovnosti u stejně napsaných samohlásek nebo souhlásek. K tomu slouží diakritická znaménka – čárka, háček, kroužek. V češtině není diakritickým znaménkem tečka, která je součástí hlásky. O diakritiku v českém jazyce se zasloužil především Mistr Jan Hus. V dalších jazycích se vyskytují i jiná diakritická znaménka, například přehláska nebo dvojtečka nad samohláskou a další. Diakritiku nemá angličtina jako jediný z evropských jazyků.

Heslo Diakritika je v kategorii Český jazyk


Klíčová slova: význam slova, Suvenýr, Extirpace, definice, slovník, termín, Outsourcing, formulace, wiki, Pamflet, informace, Subsumpce, Veto, Prohlášení o shodě, odborný výraz, slovo, popis, heslo, názvosloví, odborné názvosloví, přesný výraz, význam pojmu, pojem, popis, synonymum, Červená knihovna, Diakritika, význam, přesný význam

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Jana Paulová

kdo je to Jana Paulová?

Jana Paulová je všestranně nadaná herečka a zpěvačka. Ztvárňuje divadelní i filmové role, píše knihy a koncertuje. Je absolventkou DAMU, po studiu působila v divadle Semafor. Pěveckou roli hrála v muzikálu Cikáni jdou do nebe v Hudebním divadle Karlín. Nejčastěji vystupuje v Divadle Kalich, například v komediích Natěrač nebo Drahoušci, kde vytvořila dvojici s Pavlem Zedníčkem. Jana Paulová má i svůj vlastní hudební projekt A proč ne, vydala i album téhož jména. Je autorkou knihy cestovatelských zážitků Jak běžet z kopce. Z filmů lze uvést například Kameňák, sitcom Nováci, filmy Havárie či Druhý tah pěšcem a řadu dalších.

Text Jana Paulová patří do sekce Herectví

Utilitarista

kdo je to Utilitarista?

Utilitarista je přívrženec filozofie a etiky, které poměřují jednání člověka mírou hledání užitku, blaha a prospěchu a současně omezujícího bolesti a utrpení. Lidské jednání se hodnotí podle jeho výsledků. Zakladatelem utilitarizmu byl filozof a znalec teorie práva Jeremy Bentham. Utilitarista se odkazuje na epikurejství, historický materializmus, osvícenství a empirizmus. Tato filozofie se nejsilněji šířila v anglicky mluvících zemích.

Slovo Utilitarista se nachází v kategorii Filozofie

Pojistný matematik

kdo je to Pojistný matematik?

Pojistný matematik je profese vyžadující vysokoškolské magisterské vzdělání. Věnuje se matematickým modelům a provádí technické výpočty pro pojistné účely. Sestavuje metody, podle kterých se počítá pojistné a výpočty pojistných rezerv. Pojistný matematik kalkuluje pojistné pro jednotlivé produkty, poskytuje poradenství a působí také jako metodik. Ke své práci musí vypracovat patřičnou dokumentaci.

Heslo Pojistný matematik je v kategorii Profese

Perfekcionalista

kdo je to Perfekcionalista?

Perfekcionalista je člověk snažící se dosáhnout dokonalosti. Je přehnaně ctižádostivý, snaží se vše provádět bezchybně. Perfekcionalista často touhu po dokonalosti přehání a jeho snaha o úspěch přestává být zdravá. Někteří jedinci se tak snaží o vybudování obranného mechanismu, kdy perfektní a dokonalé provedení minimalizuje rizika a předchází tak citovým projevům jako je stud nebo obviňování se z něčeho.

Heslo Perfekcionalista je v kategorii Vlastnosti

Derviš

kdo je to Derviš?

Derviš je pojem z arabštiny, kterým se označuje alternativně zaměřený stoupenec islámského náboženství. Často tak bývají nazýváni i přívrženci súfijského řádu. Poznáním sama sebe se dervišové chtějí přiblížit Bohu. K tomu využívají speciální rituály, například hudbu a tanec, jejichž pomocí se dostanou do mystických stavů či přímo extáze. Dervišové žijí v naprosté chudobě.

Text Derviš je v kategorii Náboženství

František Křižík

kdo je to František Křižík?

František Křižík byl vynálezce, technik a podnikatel v průmyslu. Proslulým se stal díky vynálezu obloukové lampy, která měla samočinnou regulaci. Dalším známý vynálezem byla světelná fontána, elektromobil a další. Byl také autorem zdokonalení elektrických tramvají. Pražskou techniku vystudoval jako mimořádný student a již v této době musel pracovat. V té době vznikl i jeho první vynález, zdokonalení signalizace na železnici. Za své objevy získal František Křižík řadu ocenění, zlatou medaili na pařížské výstavě nebo na výstavě ve Vídni, několik řádů a mnoho dalších.

Slovo František Křižík je v sekci Věda

Svatá Trojice

kdo je to Svatá Trojice?

Svatá Trojice, označovaná jako trojjediný Bůh nebo Nejsvětější Trojice je v křesťanství pojmenování tří božských osob, tedy Otce, Syna a Ducha svatého, kteří tvoří jednoho Boha. Tuto trojjedinost vykládají různé církve odlišně. Boží Trojice není zmíněna ve Starém zákoně, ale až v evangeliích, konkrétně Matoušově evangeliu.

Heslo Svatá Trojice je v kategorii Křesťanství

Nestyda

kdo je to Nestyda?

Nestyda je pojmenování pro člověka, který postrádá cudnost, nestydí se za své často nevhodné chování a vůbec není stydlivý. Nedodržuje společenské normy, nechová se stejně jako ostatní. Nestyda si nevhodnost svých projevů nemusí uvědomovat, konat nestydatě však může i schválně, aby své okolí provokoval.

Text Nestyda patří do sekce Hanlivé

Martin Netolický

kdo je to Martin Netolický?

Martin Netolický je především politik, působil i jako právník a pedagog. Byl místopředsedou ČSSD, zastupitelem města Česká Třebová, v roce 2012 se stal hejtmanem Pardubického kraje. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako odborný asistent pracoval na Právnické fakultě UP. V politice začínal jako asistent poslance, poradce ministra a hejtmana. Po dvě období byl zastupitelem České Třebové, poté působil i v radě města a jako radní měl na starosti oblast zdravotnictví. V roce 2012 se Martin Netolický stal nejmladším hejtmanem v historii, když byl zvolen hejtmanem Pardubického kraje.

Slovo Martin Netolický se nachází v kategorii Politici

Cheater

kdo je to Cheater?

Anglické slovo "cheater" znamená v doslovném překladu podvodník. Termínem cheat se v prostředí počítačových her označují speciální kódy, jejichž vložením je možné upravit hru, změnit chování postavy, udělit jí nesmrtelnost a podobně. Cheater je tedy hráč, který cheaty používá. Používání cheatů je považováno za nečestné.

Heslo Cheater se nachází v sekci Zločin


Klíčová slova: význam slova, význam pojmu, vysvětlení, Microsoft Access, slovník, Veto, popis, formulace, wiki, slovo, lidé, synonymum, popis, etymologie, termín, pojem, Extirpace, Outsourcing, biografie, definice, osobnosti, Pamflet, Prohlášení o shodě, Suvenýr, přesný význam, Diakritika, význam, přesný výraz, Subsumpce

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 1. srpna 2021        Tip na sobotu 31. července 2021
Tip na pátek 30. července 2021        Tip na čtvrtek 29. července 2021
Tip na středu 28. července 2021        Tip na úterý 27. července 2021
Tip na pondělí 26. července 2021        Tip na neděli 25. července 2021
Tip na sobotu 24. července 2021        Tip na pátek 23. července 2021
Tip na čtvrtek 22. července 2021        Tip na středu 21. července 2021
Tip na úterý 20. července 2021        Tip na pondělí 19. července 2021