Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 24. dubna 2021

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Přímá demokracie

Pojem, výraz, heslo, co je to Přímá demokracie?

Přímá demokracie je druhem formy vlády. Jedná se o typ demokracie, při kterém se názor lidu dostává přímo do procesu rozhodování politiků. Přímou demokracií může být například přímé tvoření zákonů, přímé volby, referenda, odvolávání politiků i úředníků, losování míst ve státních úřadech i kontrola rozhodnutí politiků. Lidé tak svou moc vykonávají bez prostřednictví zástupců. Přímá demokracie může mít více forem, k hlavním patří deliberativní demokracie a participativní demokracie.

Heslo Přímá demokracie je v kategorii Politika

Slovo podřazené

Pojem, výraz, heslo, co je to Slovo podřazené?

Slovo podřazené je označení pro slovo, které spadá od jiné slovo obecnějšího významu. Například slova hruška, švestka a třešeň jsou podřazená slova slovu ovoce. Jedná se o jazykovědný termín. Podřazená slova tvoří jednu společnou skupinu, která se vztahuje ke slovu nadřazenému. Jsou konkrétnější, než slovo nadřazené.

Výraz Slovo podřazené patří do sekce Český jazyk

Remíza

Pojem, výraz, heslo, co je to Remíza?

Remíza je pojem z oblasti šachové hry. Jedná se o výsledek partie šachů, který zůstal nerozhodný. Postupně se tento termín přenesl i do dalších druhů sportu. Základem názvu je slovo remis, které pochází z francouzštiny. V šachách se jako remíza označuje situace, kdy hráč nabídne druhému remízu a ten ji pak přijme, nebo pokud se hra dostane do patové situace, či nejsou na šachovnici takové figury, jejichž pomocí by mohlo dojít k matu. Pokud jde o turnaje, může k remíze dojít po překročení času určeného na partii nebo rozhodnutím rozhodčího v situaci, kdy partii nelze ukončit obvyklým způsobem. Slangově se remíza nazývá také plichta, vždy jde o nerozhodný výsledek.

Výraz Remíza se nachází v kategorii Sport

Lurex

Pojem, výraz, heslo, co je to Lurex?

Lurex je název chráněné značky příze s kovovým leskem. Má tvar stužky a vyrábí se z hliníkové folie, která po obou stranách potažená polyesterem. Někdy se používá náhradní možnost – polyesterová stužka, která je hliníkovým prachem postříkána. Tyto stužky se upravují stříháním na jemnost 50-670 tex. K tomu se používají speciální stroje, řízené počítačem. Jedná se o efektní niť používanou v brokátových tkaninách, v látkách na různé kostýmy nebo na speciální výrazné švy.

Termín Lurex patří do sekce Materiály

Halloween

Pojem, výraz, heslo, co je to Halloween?

Z amerických seriálů je velice známý svátek Halloween. Jedná se o oblíbený anglosaský svátek, jenž se oslavuje poslední říjnový den. Tradičně je spojen s výrobou strašidelných kostýmů a vydlabávání dýní, do kterých se umísťují svíčky. Děti chodí od domu k domu a snaží se od obyvatel získat sladkosti. Pokud sladkosti nedostanou, mohou přichystat na domácí nějakou zlomyslnost.

Termín Halloween je v kategorii Kultura

Aspartam

Pojem, výraz, heslo, co je to Aspartam?

Aspartam (ve složení výrobků někdy označovaný jako E951) je umělé náhradní sladidlo používané jako náhražka sacharózy. Aspartam se běžně přidává do nápojů, cukrovinek, "light" výrobků apod. V poslední době se objevují názory o škodlivém vlivu aspartamu na zdraví. To zatím nebylo jednoznačně prokázáno.

Pojem Aspartam je v kategorii Jídlo

DLNA

Pojem, výraz, heslo, co je to DLNA?

DLNA je zkratka anglického názvu The Digital Living Network Alliance. Jedná se o obchodní asociaci s cca 250 členy založenou firmou Sony v roce 2003. Jejím účelem je vytvoření standardů a technologií, které by umožňovaly vzájemné propojení různých technických zařízení v domácnosti (např. televize, počítače a mobilního telefonu).

Termín DLNA se nachází v kategorii Zkratky

Oddlužení

Pojem, výraz, heslo, co je to Oddlužení?

Oddlužení je proces, při kterém je možno vyřešit kritickou finanční situaci, kdy dlužník již není schopen své dluhy splácet. Oddlužení musí povolit soud na základě žádosti. Dlužník musí být fyzickou osobou a mít více věřitelů. Pokud soud povolí oddlužení, musí dlužník splnit určité podmínky: musí mít stálý příjem, splácet určenou částku po dobu pěti let tak, aby splatil alespoň 30% dluhů, a po tuto dobu vyjít jen s minimální částkou.

Heslo Oddlužení patří do kategorie Právo

Floskule

Pojem, výraz, heslo, co je to Floskule?

Floskule je pojem pocházející z latiny, kde označoval kvítek nebo ozdobu. Označení se používalo především pro ozdobu řečnickou a floskule byly zařazovány do sbírek, florilegií, ve kterých vycházely až do doby 19. století. V současnosti se toto slovo používá pro pojmenování takových výrazů, které byly užívány příliš často, takže ztratily svůj obsah a citovost. Označují se jako obraty nadnesené, rčení, fráze průpovědi, slova pouze obecně platná.

Výraz Floskule je v kategorii Český jazyk

Procesor

Pojem, výraz, heslo, co je to Procesor?

Procesor představuje jádro počítače. Jedná se o jednu z nejsložitějších a nejpotřebnějších součástí systému. Procesor je sekvenční obvod, který pomocí strojového kódu komunikuje s operační pamětí počítače. Každý procesor obsahuje množství dílčích stavebních součástí (řadič, registry, logické prvky). Procesory prošly významným vývojem. Jejími základními parametry jsou zejména počet jader, rychlost jádra, výkon, frekvence nebo paměť. Mezi nejznámější výrobce procesorů je možno zařadit například společnost Intel Corporation.

Termín Procesor je v sekci Hardware


Klíčová slova: názvosloví, slovník, přesný výraz, Procesor, popis, heslo, wiki, význam pojmu, Přímá demokracie, slovo, Remíza, pojem, přesný význam, Aspartam, Halloween, Lurex, co to je, informace, popis, termín, Oddlužení, synonymum, formulace, co znamená, vysvětlení, Slovo podřazené, význam, odborné názvosloví, Floskule

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Soudruh

kdo je to Soudruh?

Soudruh a soudružka jsou oslovení, která používají členové různých levicových stran a uskupení, především komunisté. Soudruh byl také úředním oslovením. Po sametové revoluci v roce 1989 se tento titul stal poněkud zprofanovaným, ale členové KSČM ho stále užívají.

Text Soudruh patří do sekce Politika

Živnostník

kdo je to Živnostník?

Živnostník je fyzická osoba, jedinec, který podniká na základě živnostenského oprávnění. Bývá označován jako OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná.

Heslo Živnostník se nachází v sekci Podnikání

Maloměšťák

kdo je to Maloměšťák?

Maloměšťák patří k hanlivým pojmenováním pro maloburžoazního příslušníka či pro toho, kdo má nemoderní názory a je značně omezený, má nízké cíle. Tito lidé se většinou snaží zakrývat svůj původ a všemi prostředky se chtějí dostat do vyšších tříd. Maloměšťák se přetvařuje, ale sám rád druhé posuzuje a odsuzuje.

Slovo Maloměšťák je v sekci Hanlivé

Klimatolog

kdo je to Klimatolog?

Klimatolog je osoba zabývající se klimatologií. Jde většinou o vědeckého pracovníka, který zkoumá podnebí a počasí a všechny jevy, které s nimi souvisí. Studuje účinky a podobu procesů, které se odehrávají na Zemi v určitých zeměpisných oblastech. Klimatolog se může specializovat na podnebí na planetě, popis a vysvětlení zvláštností planety, vymezení klimatických regionů, popis a zařazení jejich podnebí a studium historie podnebí, které je důležité pro budoucnost změn.

Text Klimatolog patří do sekce Věda

Osvícenec

kdo je to Osvícenec?

Osvícenec je příslušník životního postoje, hnutí a filozofie osvícenství, směru ze 17. století. Osvícenství dalo nový směr evropskému myšlení, odmítlo barokní zaměření na církev a proti tomu postavilo vlastnosti a prostředky lidského jedince, především racionální myšlení, humanizmus a logiku. Osvícenec je ovlivněn vědeckým pokrokem, vyznává nové estetické, etické a duchovní principy, které se později staly základem pokroku, občanských svobod lidských práv a demokracie.

Heslo Osvícenec se nachází v sekci Filozofie

Martin Maxa

kdo je to Martin Maxa?

Martin Maxa, původním jménem Ivan Varga, je zpěvák, také skladatel, kytarista a moderátor. Absolvoval studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a nějaký čas jako učitel i působil. Patří k zakladatelům kapely Náhodná sešlost, se kterou i nadále vystupuje. Zpívá také v muzikálech a na akcích politických uskupení. Martin Maxa vynikl i jako malíř, kde byl původně úspěšnější než jako hudebník, a to především v zahraničí. Zapojil se i do politiky jako kandidát do Senátu. Získal také ocenění Zlatý slavík.

Slovo Martin Maxa se nachází v kategorii Hudba

Petr Fiala

kdo je to Petr Fiala?

Petr Fiala je politik, politolog a také univerzitní profesor. Kandidoval do poslanecké sněmovny v předčasných volbách za ODS jako nestraník. Později se stal členem této strany a byl zvolen jejím předsedou. Je také místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V době Nečasovy vlády byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Petr Fiala působil také jako prorektor a rektor Masarykovy univerzity v Brně.

Heslo Petr Fiala je v kategorii Politici

Pacifista

kdo je to Pacifista?

Pacifista je zastánce postoje odmítajícího násilí a válku. Domnívá se, že každý spor, včetně mezinárodních, je možno vyřešit mírovou cestou. Smiřující řešení hledá pacifista v jakékoli situaci a za všech okolností. Je přesvědčen, že mír lze zajistit pomocí osvěty a nápravy mravů a násilí a válečné konflikty považuje za nemorální. K těmto názorům ho vede například náboženství nebo humanistický postoj.

Text Pacifista je v kategorii Politika

Správce majetku

kdo je to Správce majetku?

Správce majetku neboli facility manager se zabývá správou majetku. Jde většinou o rozsáhlejší majetek nebo celé soubory majetku a do správy je zahrnuta i údržba tohoto majetku. Pro výkon tohoto povolání se pracovník musí vyznat v technických datech a technologiích, aby byl schopen objekty spravovat. Musí tedy zvládat parametry elektrorozvodů, vzduchotechniky, požární signalizace a ochrany, odvodu tepla nebo kouře. Správce majetku organizuje zajištění oprav a údržby budov a zabývá se důležitými finančními záležitostmi, které se týkají správy majetku. Objednává povinné revize, komunikuje s nájemci nebo dodavateli a dalšími partnery. O veškeré činnosti vede dokumentaci.

Text Správce majetku patří do sekce Profese

Liam Neeson

kdo je to Liam Neeson?

Liam Neeson, původně William John Neeson, je herec irského původu. Pro svůj výrazný a příjemný hlas je známý také jako vypravěč. Narodil se v Irsku, ale v roce 2009 získal americké občanství. Popularitu mu získala řada filmů, např. Excalibur, Rob Roy, Star Wars, Gangy New Yourku, Batman začíná, Láska nebeská, Schidlerův seznam. Liam Neeson je nositelem četných cen, byl nominován na Oscara, cenu BAFTA i Zlatý glóbus. Oceněn byl i Řádem Britského impéria.

Slovo Liam Neeson se nachází v kategorii Herectví


Klíčová slova: biografie, slovník, osobnosti, přesný výraz, DLNA, Halloween, přesný význam, wiki, Floskule, informace, etymologie, pojem, heslo, Přímá demokracie, životopis, význam, popis, vysvětlení, co to je, lidé, Lurex, Slovo podřazené, synonymum, Procesor, formulace, co znamená, Aspartam, popis, Oddlužení

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021
Tip na neděli 2. května 2021        Tip na sobotu 1. května 2021