Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 8. března 2021

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Školné

Pojem, výraz, heslo, co je to Školné?

Školné je název pro poplatek za studia. Mělo by pokrýt náklady, které jsou se studiemi spojené. Školného využívá také stát, když chce částečně regulovat volby studijního zaměření nebo poptávku po určitém oboru. Pro úhradu školného využívají studenti úspory, příjmy z brigád, granty a stipendia, sponzoring od budoucího zaměstnavatele či studentské půjčky. Na státních školách se školné většinou neplatí, i když v některých zemích tomu tak není. Platí se v soukromých školách. U nás se vybírá školné na vysokých školách při překročení obvyklé doby studia.

Termín Školné je v kategorii Školství

Hmotný majetek

Pojem, výraz, heslo, co je to Hmotný majetek?

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál. Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.

Pojem Hmotný majetek se nachází v sekci Účetnictví

PPL

Pojem, výraz, heslo, co je to PPL?

PPL (Professional Parcel Logistic) je přepravní společnost, která se zabývá přepravou vnitrostátních i mezinárodních zásilek - balíků. Jedná se o původní českou firmu, která vznikla v roce 1995.

Heslo PPL je v sekci Zkratky

Jedličkův ústav

Pojem, výraz, heslo, co je to Jedličkův ústav?

Jedličkův ústav se nachází v Praze. Jde o zařízení pro děti a mladistvé, kteří mají nějaké tělesné postižení. Nejstarší český ústav tohoto typu (založen v roce 1913) poskytuje postiženým vzdělávání, sociální služby, rehabilitaci, rozvoj a využití schopností a dovedností. Zlepšuje tak kvalitu života handicapovaných i jejich rodin. Název má Jedličkův ústav podle jména jednoho ze zakladatelů, MUDr. Rudolfa Jedličky.

Termín Jedličkův ústav patří do sekce Školství

Nordic walking

Pojem, výraz, heslo, co je to Nordic walking?

Nordic walking je aktivita, při které se díky správné technice zapojuje většina svalů těla. Jedná se o intenzivní chůzi se speciálními holemi, kterou lze provozovat jako sportovní aktivitu rekreačně nebo pravidelně. Pro zlepšení zdravotního stavu a dosažení psychické i fyzické pohody stačí půlhodina nordic walkingu 3x týdně. Nordic walking je doporučován pro odbourání stresu, okysličení orgánů, regulaci hmotnosti i jako prevence mnoha dalších onemocnění.

Termín Nordic walking se nachází v kategorii Sport

Slaňování

Pojem, výraz, heslo, co je to Slaňování?

Slaňování je pojmenování pro spouštění osob na laně – horolezeckém nebo textilním. Toto spouštění pomocí vláknového tření je řízené. Je při něm omotáno lano kolem těla nebo se používají slaňovací brzdy. Rychlost a brždění lze ovlivňovat pomocí tahání za volný konec lana. Síla brždění závisí také na tření nebo na změnách způsobu omotání lana (úhel opásání).

Heslo Slaňování je v kategorii Sport

Textový editor

Pojem, výraz, heslo, co je to Textový editor?

Textový editor je hojně využívaná aplikace používaná pro vkládání prostého textu do počítače. Prostý text nelze dále formátovat, je možno vytvořit obsah a upravovat ho, nelze však využívat formátovací funkce typu nadpis, změna písma a podobně. Uživatel vidí pouze obsah určený ke čtení. Umožňuje počítačové zpracování textu. Textový editor je běžnou součástí operačního systému. Širší použití má v informatice.

Heslo Textový editor je v kategorii Software

Snapchat

Pojem, výraz, heslo, co je to Snapchat?

Snapchat je název mobilní aplikace, určené především k zasílání obrázků a fotografií mezi určitými účastníky. Tyto zaslané materiály se po určité době samy zničí. Ten, komu je zaslaná fotografie nebo obrázek určen, musí podržet prsty na displeji, aby se mu zpráva zobrazila. Nemůže tak materiál okopírovat, rozšířit nebo nějakým způsobem zneužít.

Heslo Snapchat se nachází v kategorii Internet

Squash

Pojem, výraz, heslo, co je to Squash?

Squash je hra se speciální raketou a míčkem, určená dvěma nebo čtyřem hráčům. Hřiště je uzavřeno a hraje se míčkem na stěnu. Hráč hraje podáním z vyznačeného menšího čtverce, míček se musí odrazit do protilehlého obdélníku. Je dovoleno, aby se míček odrazil i od dalších stěn. Hraje se na dva či tři vítězné gamy. Hráči se v úderech střídají, dokud někdo z nich neudělá chybu. Na zem smí míček dopadnout pouze jednou, nejdříve však musí narazit do přední stěny. Všechny údery musí dopadnout do hřiště, které je na stěně vyznačeno čarami. Míček se nesmí octnout ani nad, ani pod vyznačením. Squashová raketa se velikostí a vahou pohybuje mezi raketami na badminton a tenis. Druhy míčků se mohou lišit, značí se barevnými tečkami. Hra je známá od poloviny 19. století, popularitu získala po 1. světové válce. Squash není olympijským sportem.

Pojem Squash patří do sekce Sport

Čtenářský deník

Pojem, výraz, heslo, co je to Čtenářský deník?

Čtenářský deník je jedním z mnoha pojmů z oblasti školství. Většinou jde o sešit nebo blok, který si vede sám žák a zaznamenává do něj údaje o knihách, které přečetl. Může zahrnovat jak tzv. povinnou četbu, tak ostatní přečtená díla. Základem je obsah knihy, název, jméno autora, do deníku se pak mohou zapisovat i další údaje – o autorovi, vlastní názor, údaje o knize – ilustrátor, místo a rok vydání a další. Někteří lidé si takový deník vedou celý život. Název čtenářský deník mohou nést i knihy, které stručně informují o dílech, která jsou předmětem školní výuky. Mnoho lidí si deníky vede v elektronické podobě někteří je i zveřejňují jako čtenářské blogy.

Výraz Čtenářský deník se nachází v kategorii Školství


Klíčová slova: Snapchat, popis, Slaňování, wiki, názvosloví, význam slova, pojem, Textový editor, odborný výraz, PPL, co znamená, Nordic walking, formulace, Školné, heslo, slovník, informace, Čtenářský deník, co to je, synonymum, Hmotný majetek, Jedličkův ústav, Squash, význam, přesný význam, odborné názvosloví, definice, termín, popis

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Sociopat

kdo je to Sociopat?

Sociopatie se řadí mezi závažné poruchy osobnosti. Postižený jedinec, sociopat, se chová abnormálně ve vztahu ke svému okolí, není schopen se přizpůsobit a navazovat běžné mezilidské vztahy.

Text Sociopat patří do sekce Poruchy

Mojžíš

kdo je to Mojžíš?

Mojžíš je starozákonní postava, prorok, vůdce Izraelců. Je považován za autora Tóry neboli Pentateuchu (tzv. pěti knih Mojžíšových, součásti Starého zákona). Dle Bible se Mojžíš narodil v Egyptě a rodiče ho poslali v košíku po Nilu, aby ho zachránili před smrtí. Faraon chtěl zabít všechny prvorozené syny Izraelitů,aby odvrátil neblahé proroctví - neúspěšně. Mojžíše našla a vychovala faraonova dcera. Po nějakém sporu musel Mojžíš Egypt opustit a následně se vrátil, aby osvobodil svůj národ z otroctví. Faraon Mojžíšovi nevyhověl, a tak Bůh potrestal Egypťany tzv. 10 ranami (neúroda, kobylky, hladomor apod.). Faraon pak Izraelity propustil a Mojžíš je vedl přes poušť do jejich země zaslíbené. Na hoře Sinaj od Boha obdržel desky s Desaterem přikázání, která jsou dodnes závazná pro všechny křesťany.

Heslo Mojžíš je v kategorii Křesťanství

Orlando Bloom

kdo je to Orlando Bloom?

Orlando Bloom je herec známý především svými rolemi v Pirátech z Karibiku nebo Pána prstenů. Elf Legolas byl jeho první velkou filmovou rolí, hvězdou se stal i jako Will Turner v trilogii Piráti z Karibiku. Orlando Bloom úspěšně ztvárnil také postavu prince Parise v eposu Trója. K jeho dalším úspěšným rolím patří postavy ve Třech mušketýrech, ve filmu Hobit a mnoha dalších.

Heslo Orlando Bloom se nachází v sekci Herectví

Etnograf

kdo je to Etnograf?

Etnograf je člověk vzdělaný v oboru česky nazývaném národopis (etnografie). Předmětem zkoumání etnografie jsou zvyky, umění, folklor, tradice a společenské uspořádání v různých lidských společnostech. Většinou se zabývá skupinami na starším stupni vývoje (sem patří např. různí afričtí a jihoameričtí domorodci, obyvatelé tichomořských ostrovů atd.).

Heslo Etnograf se nachází v sekci Profese

Xindl X

kdo je to Xindl X?

Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, je český písničkář a scénárista.

Text Xindl X patří do sekce Hudba

Chazar

kdo je to Chazar?

Chazar byl příslušníkem Chazarské říše, která se rozkládala na hranicích Asie s východem Evropy. Chazarové zažili nejvýznamnější dobu rozvoje své vlasti v 8. a 9. století. Základem pro její vznik byly zbytky po útvaru Velkého Bulharska. Nejznámější Chazaři pocházeli z vládnoucí dynastie Ašina. Typický původní Chazar byl středoasijský kočovník, jehož původ nebyl zcela přesně doložen. Později opustil kočovný život a usadil se jako obchodník. Hlavním místem obchodu bylo sídlo chazarského panovníka, pevnost Itil na Volze. Vzhledem k různým vztahům se sousedy a dobyvateli byli Chazaři postupně ovlivňováni různými druhy náboženství – křesťanstvím, judaismem i islámem. Státním náboženstvím se zde nakonec stal judaismus. I když obyvatelé říše nebyli Hebrejci, přijali údajně jako celá komunita židovské vyznání. Chazarové byli stále více vystavování ruské expanzi, která v 10. století vedla k rozpadu říše. Chazaři také bývají označováni za předky Židů.

Heslo Chazar se nachází v sekci Národnost

Anatom

kdo je to Anatom?

Anatom je člověk, který na vědeckém základě studuje strukturu jednotlivých organizmů a jejich orgány, tkáně a soustavy. Zaměřuje se na popis umístění a vzhledu částí těl, zkoumá jejich složení a stavbu, popisuje vztahy mezi soustavami i jednotlivými orgány. U těchto orgánů jsou předmětem anatomova zkoumání velikost, místo, tvar, složení, způsob zásobování a nervová spojení orgánů.

Slovo Anatom je v sekci Lékařství

Johnny Depp

kdo je to Johnny Depp?

Jackie Chan je herec, mistr bojových umění, zpěvák, kaskadér, akrobat, režisér, choreograf a producent. Patří k nejznámějším asijským hercům. Jako zpěvák je populární především v asijských zemích. Jeho vlastní jméno, které však nepoužívá, je Čchen Kang-šeng Mbe. Proslavil se především akčními a kung-fu filmy, ve kterých využívá bojové umění, akrobacii, velké množství rekvizit a humor. Své role ztvárnil ve více než 150 filmech. Mezi filmové hvězdy ho vynesly především filmy Křižovatka smrti, Tenkrát na východě, Tuxedo nebo Rytíři ze Šanghaje a jiné.

Text Johnny Depp je v kategorii Herectví

Globální prediktor

kdo je to Globální prediktor?

Globální prediktor je takový subjekt, který předurčuje nějaké dění. To, co sám předpoví, dokáže prosazovat. Jedná z globálního postavení a působí v místních podmínkách. Díky svým schopnostem a síle umí prosadit i to, proti čemu protestují jedinci, které takové jednání poškozuje a ohrožuje. Globální prediktor je tedy tím, kdo předpovídá děje dobré i špatné, je ukazatelem úspěšného nebo neúspěšného průběhu nějakého procesu či dalšího vyvíjení děje.

Slovo Globální prediktor je v sekci Politika

Che Guevara

kdo je to Che Guevara?

Ernesto "Che" Guevara byl argentinský marxista, revolucionář, lékař, politik, partyzánský vůdce a diplomat. Spolu s Fidelem Castrem byl jednou z hlavních postav kubánské revoluce po které získal kubánské občanství, stal se ministrem průmyslu a řídil kubánskou národní banku. Po rozporech s Fidelem Castrem a SSSR začal znovu šířit revoluci v Africe (Kongo - dříve Zair) a latinské Americe (Bolívie). Che Guevara žil v roce 1966 dokonce několik měsíců v Československu v Ládví u Prahy. O rok později byl při šíření revoluce v Bolívii zadržen a popraven. Pro své ideály, sympatický mladistvý vzhled a osud se Che Guevara stal hrdinou, symbolem vzpoury v populární kultuře. S jeho obličejem se tak můžete setkat na tričkách a čepicích ve většině částí světa.

Text Che Guevara je v kategorii Politici


Klíčová slova: synonymum, Jedličkův ústav, význam, wiki, biografie, význam slova, Školné, význam pojmu, termín, informace, heslo, co znamená, popis, formulace, etymologie, Nordic walking, slovník, lidé, přesný výraz, co to je, Čtenářský deník, popis, vysvětlení, slovo, Snapchat, životopis, definice, PPL, přesný význam

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021