Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 21. ledna 2021

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Diastolický tlak

Pojem, výraz, heslo, co je to Diastolický tlak?

Diastolický tlak je krevní tlak ve fázi plnění srdečních komor krví. Jeho hodnoty by měly být nejnižší. Zvýšené hodnoty jsou považovány za nebezpečné, protože diastolický tlak namáhá srdce neustále a léčba je v takovém případě nutná. Za normální diastolický tlak se považují hodnoty v rozmezí 60 – 79 mm Hg, za nízký diastolický tlak méně než 60 mm Hg, vysoký tlak je vyšší než 90 mm Hg.

Termín Diastolický tlak patří do kategorie Lékařství

Astigmatismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Astigmatismus?

Astigmatismus je druhem onemocnění očí, setkat se s ním je možno i pod názvy nepravidelné zakřivení rohovky nebo oční bulvy, cylindrická či refrakční oční vada nebo nepravidelné zakřivení oční bulvy. Astigmatismus je způsoben deformací nebo chybným zakřivením rohovky. Jedná se o velmi časté onemocnění. Ve skutečnosti je přesný význam slova astigmatismus poněkud jiný. Je to vlastnost fyziologická, která znamená, že rohovka má mírně elipsovitý tvar. Tento stav je normální a není vadou.

Pojem Astigmatismus se nachází v sekci Nemoce

Ragby

Pojem, výraz, heslo, co je to Ragby?

Ragby, v angličtině rugby football je druh míčového sportu, který má tradici již od 19. století. Pochází z Anglie, z města Rugby, po kterém hra získala jméno. V tomto druhu fotbalu běží hráč s míčem v ruce. Nahrává se jen dozadu nebo do strany. Za určitých podmínek lze do míče i kopnout. Postupně se hra rozdělila na typ s patnácti nebo s třinácti hráči. Hry mají odlišná pravidla. Z tohoto základu se pak vznikl také kanadský, americký nebo australský fotbal. Proti sobě hrají vždy dva týmy, hřiště připomíná fotbalové. Hrací čas je 2 x 40 minut. Na každém konci hřiště je branka a brankové pásmo. Sem je nutno míč dopravit a položit na zem. Jedná se o značně nebezpečný sport, při ragby dochází k mnoha zraněním, vrcholoví sportovci mívají potíže s pohybovým aparátem.

Heslo Ragby je v sekci Sport

Mrtvý zub

Pojem, výraz, heslo, co je to Mrtvý zub?

Mrtvý zub je označení takového zubu, který má odumřelé cévní zásobení v kanálku a také nervů. Zub tak nedostává živiny a neodvádí se odpadní látky. Nervová zakončení tak nereagují na teplo a chlad a zub nechrání. Kaz nebo zánět z dásně se pak mohou dostat do zubu, stejně jako při úrazu nebo zánětu šířícího se z těla. Zjištění mrtvého zubu se provádí s pomocí rentgenu, většinou se zubaři snaží zub zachránit vyčištěním kanálku a fixací, aby se zub nekýval.

Výraz Mrtvý zub se nachází v sekci Lékařství

Kolokvium

Pojem, výraz, heslo, co je to Kolokvium?

Kolokvium je slovo s více významy. Může jít o kolektivní rozhovor, shromáždění odborníků řešících společnou problematiku nebo také o zkoušku na vysoké škole. V tomto případě se jedná o ústní zkoušku, ovšem označení kolokvium je považováno za zastaralé. Ten, kdo skládá tuto zkoušku, musí prokázat patřičné znalosti před odbornou komisí nebo zkoušejícím. Výsledkem je udělení osvědčení nebo titulu či jeho zamítnutí.

Výraz Kolokvium je v kategorii Školství

Obrok

Pojem, výraz, heslo, co je to Obrok?

Obrok je název pro jadrné krmivo, které se v dřívějších dobách dávalo koním. Koně nemají vlastní výrobu bílkovin, a proto se jim musí nějak dávat, protože bílkoviny jejich tělo prostě potřebuje. Koně ve své potravě potřebují tzv. jádro, které v přírodě divocí koně kompenzují požíráním semen různých travin, což ale v zajetí nemohou. Tudíž se lidé musí postarat o to, aby koně měli ve stravě jádrové krmivo s obsahem bílkovin, což je třeba oves.

Termín Obrok je v kategorii Jídlo

Prvočíslo

Pojem, výraz, heslo, co je to Prvočíslo?

Prvočíslo je v matematice přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné pouze číslem 1 a sebou samým. Číslo 1 není prvočíslo. Prvních 10 prvočísel je: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 a 29.

Výraz Prvočíslo patří do sekce Matematika

Elipsoid

Pojem, výraz, heslo, co je to Elipsoid?

Elipsoid je název pro prostorové těleso. To tvoří množina bodů s danou polohou vůči středu. Pokud by elipsoidem vedly rovinné řezy podle souřadnicových os, jednalo by se o elipsy. Poloosy těchto elips by odpovídaly poloosám elipsoidu. Pokud má elipsoid dvě shodné poloosy, jedná se o sferoid či rotační elipsoid. Elipsoid se shodnými třemi poloosami je koule. Rotační elipsoid může být protáhlý nebo zploštělý.

Pojem Elipsoid je v kategorii Matematika

Sitcom

Pojem, výraz, heslo, co je to Sitcom?

Sitcom je zkratka pro oblíbený žánr situační komedie. Jedná se o zvláštní druh seriálu. Sitcom se odehrává v nenáročném prostředí a vystupuje v něm malý počet postav. Tyto postavy neprocházejí složitým vývojem a děj po skončení dílu bývá zpět ve výchozím stavu. Vše probíhá v realitě všedního dne, prostředí bývá zcela obyčejné nebo naopak nevšední. Tento formát je původně rozhlasový, v současnosti se nejvíce využívá v televizi.

Pojem Sitcom je v kategorii Kultura

Diktafon

Pojem, výraz, heslo, co je to Diktafon?

Diktafon je název zařízení pro záznam zvuku, především mluvení podoby řeči. Je často využívaným nástrojem pro reportéry, novináře, spisovatele, manažery a další profese. Existuje mnoho druhů diktafonů ve velmi odlišné kvalitě i ceně. Pro dokonalou funkčnost diktafonu je zásadní mikrofon. Ten může být interní i externí. Pokud je diktafon určen především pro záznam diktovaného textu, může mít nižší citlivost, u diktafonů pro záznam zvuků ze všech směrů musí být citlivost mikrofonu podstatně vyšší.

Heslo Diktafon je v sekci Hardware


Klíčová slova: Diastolický tlak, vysvětlení, Ragby, co znamená, wiki, Kolokvium, význam slova, Obrok, Diktafon, pojem, informace, heslo, Prvočíslo, význam pojmu, popis, význam, definice, termín, Elipsoid, slovo, přesný význam, co to je, odborný výraz, odborné názvosloví, popis, Astigmatismus, slovník, názvosloví, Mrtvý zub

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Aktivista

kdo je to Aktivista?

Aktivista je obecně člověk, který je velmi aktivní (činný) v prosazování něčeho. Známí jsou např. ekologičtí aktivisté, kteří bojují za ochranu přírody často jakýmikoliv prostředky.

Heslo Aktivista je v kategorii Politika

Účetní

kdo je to Účetní?

Účetní je zodpovědná ekonomická profese. Náplní práce účetního je sledování a kontrola účetních dokladů. Současně vykonává dozor nad ekonomikou podniku. Účetní nakládá s penězi na firemních účtech podle toho, co firma potřebuje, a tyto operace zapisuje. Zabývá se také inventarizací majetku a závazků a k tomu připravuje doklady. Účetní s finančním zaměřením se věnuje účetnictví pro třetí osoby, účetní – manažer e věnuje účetnictví firmy. K výkonu práce účetního stačí odborné středoškolské vzdělání, větší organizace požadují vzdělání vysokoškolské.

Slovo Účetní se nachází v kategorii Profese

Moralista

kdo je to Moralista?

Moralista je osoba, která se zabývá problematikou morálky, mravů. Jedná se o člověka často kárajícího mravy ostatních, zastánce moralizmu. Zkoumá a vyznává soubory principů, podle kterých se hodnotí rozhodování a jednání člověka. Jeho názory na to, co je správné nebo špatné vychází z jeho vnitřního přesvědčení. Moralista trvá na dodržování pravidel společnosti, toho, co se vyžaduje a toho, co je zavrhováno.

Text Moralista patří do sekce Vlastnosti

Celní deklarant

kdo je to Celní deklarant?

Celní deklarant je osoba, která pracuje s celními doklady. Ty hlavně vystavuje, kromě toho ověřuje správnost deklarovaných podání a věnuje se také kontrole toho, zda jsou dodržovány celní předpisy. K jeho práci patří i sledování zásilek. Zpracovává také návrhy komisionářských smluv a objednávky obchodních partnerů a vede k nim patřičné doklady. Celní doklady eviduje a archivuje. Vystavuje a eviduje faktury. Komunikuje s obchodními partnery a jedná s úřady veřejné správy. Celní deklarant by měl mít alespoň střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Heslo Celní deklarant je v kategorii Profese

Sergey Brin

kdo je to Sergey Brin?

Sergey Brin, celým jménem Sergej Michailovič Brin, je jeden ze spoluzakladatelů společnosti Google (společně s Larry Pagem). Tato společnost je provozovatelem úspěšného vyhledávače Google. Spolu s rodiči emigroval z Ruska do USA a po zvládnutí angličtiny byl výborným studentem. Věnoval se především matematice a informatice. Ty pak studoval na Stanfordu. Zde se spřátelil s Larrym Pagem a společně vytvořili jeden z prvních vyhledávačů. Ten pak zdokonalili a založili na klíčových slovech. Ve společné firmě Google byl Sergey Brin ředitelem speciálních projektů. Po obrovských úspěších s AdWords, Gmailem, Google mapami a Google Earth a operačním systémem Android vytvořili společnost Alphabet, která spojuje všechny jejich projekty.

Text Sergey Brin je v kategorii Podnikání

Rapl

kdo je to Rapl?

Rapl je výraz, jímž označujeme jednak často nekontrolovatelný záchvat vzteku, jednak člověka, který se takto projevuje. Známé je spojení "chytil ho rapl". Je-li řeč o člověku s touto vlastností, pak je to jedinec silně popudlivé, výbušné nátury, jemuž obvykle stačí jen malá a pro okolí kolikrát i bezvýznamná záminka k tomu, aby vybuchl hněvem. Raplové nebo také raplouši mohou být pro své okolí i nebezpeční, protože kromě vzteklé povahy se u nich vyskytují potíže se sebekontrolou, kterou v afektu zcela ztrácejí. Z hlediska původu slova pochází rapl snad z němčiny, kde měl tento výraz i další významy: blázen, záchvat vzteku, ale i nadávat nebo žvanit. V moravském nářečí se rapl říkalo také jankovitému, blázivému, neovladatelnému koni. Do dnešních dnů se význam slova rapl posunul a ustálil jako označení tedy buď pro záchvat vzteku, nebo pro neovládajícího se zuřivce.

Slovo Rapl je v sekci Hanlivé

Pidižvík

kdo je to Pidižvík?

Pidižvík je původně pojmenování pro skřítka nebo trpaslíka, který disponuje zvláštními vlastnostmi. Přeneseně se označení používá pro člověka malého vzrůstu, který je nějakým způsobem zvláštní nebo zajímavý. Pidižvík není úplně nesympatický, takže se nejedná o vulgární název. Někdy se toto pojmenování používá i pro maličké děti.

Text Pidižvík patří do sekce Hanlivé

Parsifal

kdo je to Parsifal?

Parsifal je název opery Richarda Wagnera, pro kterou byla základem epická báseň Parzival německého autora Wolframa von Eschenbach. Tak zpracovává legendu o Artušovi a rytířích kulatého stolu a svatém Grálu. Parsifal je čestný rytíř, který se stane králem sv. Grálu poté, co překoná se ctí mnohé překážky, kouzla a nástrahy. V arabštině znamená Parsifal pošetilec, v opeře ho poznáme jako nevinného mladíka, který postupně dospívá a stává se mužem.

Heslo Parsifal se nachází v sekci Křesťanství

Garant

kdo je to Garant?

Garant znamená česky ručitel,tj. někdo, kdo poskytuje záruku za něco.

Heslo Garant se nachází v sekci Státní správa

Záchranář

kdo je to Záchranář?

Záchranář je označení pro člověka, jehož úkolem je zachraňovat osoby, zvířata i věci před nebezpečím nebo poškozením. Pojmenování záchranář je i názvem pracovního zařazení, tyto osoby působí především ve složkách integrovaného záchranného systému jako hasiči, potápěči, v horské službě, v technických jednotkách a podobně. Hlavním úkolem záchranářů je zachraňovat lidské životy.

Slovo Záchranář se nachází v kategorii Profese


Klíčová slova: etymologie, Obrok, heslo, co znamená, wiki, popis, význam slova, význam, přesný význam, přesný výraz, Diastolický tlak, lidé, Kolokvium, význam pojmu, informace, Sitcom, Mrtvý zub, Elipsoid, Ragby, Astigmatismus, synonymum, pojem, životopis, co to je, termín, definice, Prvočíslo, popis, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 28. února 2021        Tip na sobotu 27. února 2021
Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021